pic1
pic2
pic3


VI–та Национална научна конференция се организира от Народно читалище „Николай Хайтов” и е посветена на 100 годишнината от рождението на писателя, общественика, човека Николай Хайтов.2019г.

СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”,

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ-1936”

119 СУ „АКАД.МИХАИЛ АРНАУДОВ”

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ” (УНСС)

 

ПО СЛУЧАЙ 100 ГОДИШНИНА

 ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

 

организират

VI – ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ И БЪЛГАРИЯ

 

Конференцията ще се проведе на 16  и 17 октомври 2019 г. (сряда и четвъртък)  в три секции:

 • Значението на творчеството на Хайтов за духовното израстване на българите и за съхранение на българската духовност.

 • Хайтов в медиите.

 • Българският език в творчеството на Хайтов.

 

 

Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в специален сборник.

Не е предвидена такса за участие. Организаторите не поемат разходите за път и настаняване.

 

Заявки  за участие ще сe приемат на имейл-адрес chitalishte_conf@abv.bg до 15 април 2019 г.

Заявките трябва да съдържат следните елементи на български и английски език:

– имената на участника, научна степен, академична длъжност,институция, към
   която принадлежи
,електронен адрес;

– заглавие на предложения доклад (научно съобщение);

– резюме на доклада в обем до 300 думи.

 

Важни срокове:

–  15.04. 2019 г. – краен срок за изпращане на заявката

 30.06.2019 г. предаване на окончателния текст на доклада (съобщението)  

–  05.10. 2019 г.съставяне и разпространяване на програмата на
    конференцията от организаторите

 

За контакти:chitalishte_conf@abv.bg

Тел. 0886120002

02 4778831

 

Изисквания за оформление на докладите:

 

þ Текстовете на докладите трябва да са набрани на Word – шрифт: Times New Roman.
þ Организаторите  молят да не бъдат въвеждани специални форматирания в текстовете.

þ Оформлението ще бъде извършено от организаторите.

þ Не се поставя ограничение за обема на крайния текст.

þ За представяне на текста пред аудиторията се предвиждат 20 минути.
þ Молим в докладите да се съдържат пълните библиографски данни на цитираните трудове, които да бъдат разположени в края на текста. При нужда организаторите ще изискват от авторите допълнителни данни.

þ След странирането авторите ще получат коректури, които ще трябва да върнат най-късно след една седмица.

 

 

 

Организационен комитет

 1. Проф.дфн Искра Арсенова

 2. Проф.дфн Боян Вълчев

 3. Дккт  Валентина Фиданова - Коларова

 4. Проф.дин Ивайло Христов

 5. Доц.д-р Стела Ангова

 6. Снежана Тодорова

 7. ДН Янка Такева

 8. Елена Хайтова

дизайн и програмиране: УебДизайн