pic1
pic2
pic3

Iх НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОРФЕЕВА ДАРБА” ®

27 Ноември 2012 г.

Iх

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС

ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

С  МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ОРФЕЕВА ДАРБА” ®

ПОД  ПАТРОНАЖА  НА  СТОЛИЧНА  ОБЩИНА

София,   15 март – 24  март   2013 г.

 

Със съдействието на :

 

СУ „ Св. Климент Охридски”

СО  район „ Изгрев”

Народно читалище “Николай Хайтов”-район “Изгрев” гр. София

БНР

Т А „Географски свят”, София

 

 

                                                                 МИСИЯ НА КОНКУРСА:

Откриване и изява на талантливи изпълнители – деца и младежи във

всички направления на музикалното и танцово изкуство; форум за

учители и ръководители на състави.

                             СТАТУТ

     ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА   имат всички деца и младежи,    разделени в пет възрастови групи:

            І група –      5 - 8  годишна възраст

                ІІ група         9 – 12 годишна възраст

            ІІІ група – 13 – 15 годишна възраст

            ІV група – 16 – 20 годишна възраст

             V група  - 21-  25 годишна възраст

                Внимание/ Възрастовата група при състави и колективи се определя от преобладаващия брой участници 

        Възрастта на участник се определя с навършени години към датата на конкурса/

           НАПРАВЛЕНИЯ на Конкурса:

І      НАПРАВЛЕНИЕ – МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР (български и на други народи и етноси – певци и танцьори)

ІІ     НАПРАВЛЕНИЕ – ПОПУЛЯРНА  МУЗИКА , МОДЕРНИ ТАНЦИ;

ІІІ НАПРАВЛЕНИЕ –КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА (класическо и хорово пеене, класически инструменти),  КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ

        КАТЕГОРИИ на Конкурса:

Категория “А” ПРОФЕСИОНАЛНА (учащи се в НМУ,СМУ, профил музика или хореография и други специализирани звена за професионална подготовка, вкл. ВУ)

Категория “Б”– ЛЮБИТЕЛСКА (деца и младежи от семейства, училища, читалища и всички други звена за непрофесионална подготовка)

              ЖУРИ

Като членове на специализирани журита в съответните направления и категории участвуват изтъкнати професори, доценти и преподаватели от НМА “П. Владигеров ”,  СУ “Св.  Климент Охридски ”, НБУ, НМУ, БНР и др.

Специализирано жури се създава само при наличието най-малко на 6 (шест) конкурсни заявки за участия от една категория.

      Журито има право да прекъсва изпълнението при неспазване на регламента         или други клаузи на Статута.

Класирането на журито не подлежи на обжалване.

/организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журитата/

 

     

НАГРАДЕН ФОНД:

·         Гранд  При  „Орфеева дарба”

 • Медали и дипломи на НФ “ОРФЕЕВА ДАРБА” за І, ІІ и ІІI място  ( по  групи, направления и категории )
 •  Грамоти за всички участници в Конкурса.
 • Награди  на Народно читалище “Николай Хайтов” - район „Изгрев“ гр. София :

             за  най- добро изпълнение на нар. песен „Руфинка болна легнала”

             за  най- добро изпълнение  на  пиеса от български  автор.

              за най- млад  участник в Конкурса.

 • Награда на Туристическа агенция “Географски свят”.
 • Участия в майсторски класове
 • Участия в международни фестивали и конкурси
 • Награди на фирми - спонсори

      

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Заявки за участие (по приложения образец) се приемат не по-късно от 15.02.2013 г., на e-mail: orfeeva.darba@abv.bg  , или по изключение на адрес гр. София, 1784, ЖК “Младост 1, бл. 34-Б, вх. 2, ап. 14, Мая Серафимова (за конкурса).

2. За всяко участие се подава отделна заявка! Заявки по телефона не се приемат. Задължително да се посочва е- mail и телефон за обратна връзка с участниците.

3. Непълно и некоректно оформени заявки, както и не са подадени в посочения срок не се вземат предвид.

    

 ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките, публикува се в www.orfeeva-darba.hit.bg    не по-късно от 06.03.20013 г.

 

 

 

 

 

ТАКСА “ПРАВОУЧАСТИЕ”:

 

Индивидуални изпълнители

25 лв. за всяко явяване пред жури

25 евро за всяко явяване на чуждестранен участник

Камерни групи (до секстет)

по 15 лв. на всеки участник

по  15 евро на  всеки чуждестранен участник

 Състави, ансамбли, хорове и др.

120 лв. /100 евро/ на колектив (за всяка възрастова група от един състав, която се явява пред жури, се заплаща по 120 лв./100 евро/ за участие, или по 15 лв./ 15 евро/ на участник, ако групата от състава е до секстет).

 

 

 

Заплащането  се   извършва предварително на името на НФ „Орфеева дарба” по банкова сметка: Общинска банка - АД, ФЦ “Света Анна”,  1784- София ж.к. “Младост” 1  бул.”Йерусалим” бл.  №12  вх.”А” ; BIC SOMBBGSF,    IBAN  BG  84SOMB  91301012877501.

 Фактура се издава при регистрацията на участниците само срещу представянето на платежен документ от банката.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Регистрацията на участниците се извършва в деня на Конкурса нe по- късно от 30 минути преди явяването срещу платежен документ от банката   

                                       

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът се провежда в един тур!

І. НАПРАВЛЕНИЕ “МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР”

1.Индивидуални изпълнители:

  • Участват изпълнители на народни песни – певци .
  • Участниците от І и ІІ възрастови групи изпълняват две бързи народни песни до 5 мин. Участниците от ІІІ, ІV и V възрастови групи изпълняват една бавна песен (до два куплета) и една бърза (желателно е от съответния регион)- двете песни – до 6 мин. Съпроводът е по желание с един или група народни инструменти, в краен случай – с акордеон.

2.Вокални групи за автентичен и обработен фолклор и народни хорове:

 • Групите за автентичен фолклор изпълняват две народни песни от региона (до 6 минути) с оригинален за региона съпровод или народен обичай с времетраене до 10 мин.
 • Групите за обработен фолклор и народните хорове изпълняват по три обработки (една от които е а капелна). Допуска се съпровод на акордеон. Времетраене – до 10 мин.

3. Българска хореография

 • Представя се два танца. Камерните танци трябва да бъдат с тематичен или сюжетен характер.
 • Камерните групи представят програми до 10 мин., а танцовите състави – до 15 мин.

4. Фолклорни ансамбли

  • Представят цялостни тематични композиции /автентични или авторски/ с времетраене до 20 минути.

           ІІ НАПРАВЛЕНИЕ- ПОПУЛЯРНА МУЗИКА, МОДЕРНИ ТАНЦИ

1. Вокални групи за детски и забавни песни

 •  I и II група изпълняват две песни от български автори (едната може да е обработка на народна песен) – до 6 мин. Участниците от ІІІ, ІV и V възрастова група могат да изпълняват три песни по избор. Времетраене – до 10 мин.
 • Съпровод  - инструментал на СД носител.

Внимание! Изпълнението да е на живо, плейбекът води до отпадане от класирането.

2. Популярна музика – солисти

 • За участници от І възрастова група - две песни от български автори;

                                   II възрастова група- две песни, от която едната по избор. Времетраене – 6 мин.

        За участници от ІІІ, ІV и V възрастова група – две песни по избор, от които едната на роден език, а втората по избор. Времетраене –8 мин.

 • Съпровод  - инструментал на СД.

Внимание! 1. Изпълнението да е на живо, плейбекът води до отпадане от класирането.

3. Модерни и характерни танци 

 • Представят се два танца – може да е по един от всеки жанр.
 • Времетраене за камерни групи – до 6 мин. за двата танца, за танцови състави – до 10 мин. за двата танца. Съпровод – CD носител 
 •             ( Журито няма да класира състави и групи, които не са спазили изискването за определяне възрастта  на участниците в групата !)

Внимание: Организаторите не осигуряват специално осветление.

                        ІІІ НАПРАВЛЕНИЕ - КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА

1.   Класическо (оперно) пеене - солисти и камерни ансамбли

 • Участват изпълнители само от четвърта и пета възрастови групи. Изпълняват ария и песен по избор с времетраене до 10 мин.
 • Камерни ансамбли – дуети, триа, квартети – изпълняват оперни фрагменти, ансамбли от кантати , оратории, мюзикъли - до 10 мин.
 • Съпровод – пиано.

Внимание! Организаторите не осигуряват корепетитор!

2.Детски и младежки хорове с школувано пеене

  • Участват групи и хорове към СОУ, читалища, ОДК, ВК и др.
  • Изпълняват се три песни: една – акапела; втора- от български композитор; трета- по избор. Времетраене – до 12 мин.
  • Съпровод – по избор.

3. Класически инструменти  

  • Участват изрълнители от ДМШ, ВК, СОУ, СМУ и др. Изпълняват по две контрастни пиеси, едната да е от български композитор. Пианистите от ІІІ, ІV и V възрастови групи изпълняват една класическа и една пиеса по избор. Акордеонистите изпълняват едно хоро и една пиеса по избор.
  • За участниците от  ІV и V възрастова група – до 8 мин., за останалите – до 6 мин. за двете пиеси.
  • Камерните инструментални ансамбли изпълняват репертоар по избор, времетраене – до 8 мин.

4        Класически балет

 • Представят се два танца – може да е по един от всеки жанр.
 • Времетраене за камерни групи – до 6 мин. за двата танца, за танцови състави – до 10 мин. за двата танца. Съпровод – CD носител 
 •             ( Журито няма да класира състави и групи, които не са спазили изискването за определяне възрастта  на участниците в групата !)

Внимание: Организаторите не осигуряват специално осветление.

ОБЩИ  УСЛОВИЯ

1.НФ „Орфеева дарба” запазва право за всякакъв вид документиране, филмиране, излъчване и разпространение на материали, без да заплаща права и обезщетения.

2. Ръководителите на групи носят отговорност  за злополуки и контузии по времето на пребиваване на участниците в конкурса.

3. Разходите по пребиваване на участници и придружители на конкурса са за тяхна сметка.

ВАЖНО!

1. Нощувки за участниците могат да бъдат резервирани  в общежитието на ДИУУ тел.  02/857 02 51  ; GSM  0887 20 08 73 .

2. Заявката за участие в Конкурса може да бъде  изтеглена от сайта на Орфеева дарба - рубриката „Конкурси и фестивали” / „заявка (образец)” и записана на WORD във  формат А4 (Landscape) - чрез комaндите „copy/paste”.

 3. Допълнителна информация, свързана с организацията  и провеждането на Конкурса ще бъде публикувана на сайта на Орфеева дарба в рубриката „Конкурси и фестивали”, съответно „информация” 

4. След приключването на Конкурса класирането на участниците ще бъде публикувано на сайта на  Орфеева дарба в рубриката „Конкурси и фестивали” / класиране.

 

ЗА КОНТАКТИ: 

Мая Серафимова -  Председател, GSM  0889 24 74


всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн