pic1
pic2
pic3

О Б Я В А

10 Март 2020 г.

О Б Я В А

Настоятелството на Народно читалище

“ Николай Хайтов - 1936“ на основание чл. 14  пр.3 от Устава,

 

С В И К В А

Общо събрание  на членовете на  Народно  читалище  ”Николай Хайтов 1936 г.”, което да се проведе на 24.03. / вторник/ от 18.00 ч. в салона на читалището, на адрес  София, ул.Юрий Гагарин № 7 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на читалището за 2019 г.

2. Годишен финансов отчет за 2019 г. и бюджет за 2020 г.

3. Доклад на Проверителната комисия.

4. Освобождаване на Настоятелството.

5. Освобождаване на Проверителната Комисия.

6. Избор на  Настоятелство, Проверителна комисия и Председател на читалището.

        Поканите, Докладът за дейността и ГФО за 2019 г. са на разположение на членовете на Народно читалище „Николай Хайтов-1936” всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 в канцеларията на читалището.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден, един час по късно, на същото място и при същия дневен ред.                                       

                                                     всички новини »       

дизайн и програмиране: УебДизайн