pic1
pic2
pic3


Библиотека

БИБЛИОТЕКА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 1936”

Йоанна Иржи Матоушек - библиотекар

Мирослава Емилова Траянова - библиотекар

Ваня Николова Петрова - библиотекар


тел: 02/ 477 88 31 

1. За библиотеката

Библиотеката започва своята работа още със създаването на читалището през 1936 година.

Тя обслужва жители на община "Изгрев". Поради удобното си местоположение регистрираме за читатели и жители от други райони срещу депозитна вноска. Фондът на библиотеката е почти 25000 тома книги.

При комплектуването на нови книги се вземат предвид и предложения направени от читатели. В библиотеката годишно се извършват над 1500 информационно - библиографски справки от най - различен характер.

В непосредствена близост до библиотеката има 8 училища. При нас ще намерите всички произведения и книги на автори от препоръчителните списъци на учениците от 1-12 клас. През месец декември ежегодно организираме  Базар на книгата, на който  книгите се продават с 30% отстъпка.

В библиотеката са изградени автоматизирани каталог и литературоведска картотека с богат масив от теми.

Има постоянен интернет и четири компютъра, три от които са за ползване от читатели. Разполагаме с мултифункционално устройство / скенер, ксерокс и принтер/, което позволява да извършваме и съотвентите услуги.

В библиотеката се качва, сваля, прехвърля и разпечатва информация от електронни носители. Информация, файлове и снимков материал се изпращат и на електронна поща.

Е - майл на библиотеката: biblio.haitov@abv.bg


Библиотеката разполага с богата сбирка от нотни издания.

Работно време : понеделник - петък  от 8.00 до 19:00ч.

Всяка първа сряда от месеца - санитарен ден.  П  Р  А  В  И  Л  Н  И К


за обслужване на читателите в библиотеката 

на НЧ “ Николай Хайтов 1936“

І. Общи положения


Чл. 1. Библиотеката е
общодостъпна. Тя  предоставя за ползване на читателите си библиотечни документи, универсални по своя характер.

Чл. 2. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, като се регистрира за неин читател, според условията на раздел ІІ от настоящия Правилник.

Чл. 3.  Специализираните услуги на библиотеката се извършват срещу заплащане по определени тарифи, утвърдени със заповед на председателя на читалището.
Чл. 4.  Района на библиотеката е с граници : ул. Самоковско шосе, ул. Г.М. Димитров, ул. Шипченски проход и ул. Алея Яворов.

ІІ. Записване на читателите


Чл. 4.  Задължителни условия:

    /1/ Пълнолетните граждани се записват, като представят личната си карта.

    /2/ Децата от 6 до 14 години се записват с документ за самоличност на единия родител.
    /3/ Възрастни и болни граждани при нужда могат да  ползват услугите на библиотеката чрез   свои близки, като ги упълномощят за това писмено.
    /4/ Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Изключение се прави в случаите   

       посочени в раздел II, чл. 4, ал. 3. 

    /5/ Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва срещу внесена от читателя  такса за регистрация.   Регистрацията е за срок от 1 година и за 1 ден.

    /6/ Читатели с адресна регистрация извън района на библиотеката, или от друго населено място, се регистрират за читатели в библиотеката като внасят  паричен депозит.

    /7/ Депозитът се връща, след като читателят върне заетите книги, представи квитанция и документ за самоличност.
Депозитът не се връща:

- ако читателят не е върнал книгите си 6  месеца след заемането им.

- ако читателят повече от 1  година не е посещавал библиотеката. 

      /8/  Граждани с група инвалидност, които са в тежко социално положение са освободени от такса за регистрация.

 ІІІ. Права на читателите


Чл. 5.  Читателите имат право:
     /1/ Да  заемат за дома и да ползват на  място  библиотечни документи.
     /2/ Да получават устна и писмена библиографска, фактографска и тематична информация,      както и указания за ориентиране в справочно-библиографския апарат и библиотечните   фондове.
    /3/ Да използват справочния апарат  изложен на свободен достъп.
    /4/ При записване да бъдат осведомявани за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат съгласно този правилник.
    /5/ Да ползват специализираните платени услуги в библиотеката, съгласно утвърден ценоразпис.
     /6/  Читатели дарили стойностни книги за минимум 60 лв. се освобождават от такса за регистрация за съответната година.


ІV. Задължения на читателите
Чл. 6.  Според настоящия Правилник и Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите имат следните задължения:
    /1/ Да спазват Правилника за обслужване на читателите.
    /2/ Да не нарушават реда и разположението на библиотечните документи.
    /3/ Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.  Да не драскат, подчертават  и правят бележки по текста, да не късат страници и др..

Чл. 7.  Когато читателят повреди заетите библиотечни документи, или ги загуби, трябва да ги замени с идентични в библиографско отношение екземпляри, или да заплати обезщетение в размер на петкратната стойност на документа по пазарни цени. Освен обезщетението се

начислява и предвидената  сума за закъснение.
Чл. 8.  Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотеката – 20 дни. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в датника на библиотечния документ, читателят заплаща глоба от 0,10 лв. за всеки просрочен ден.
 Чл. 9.  За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, на читателя се отнема правото да я ползва за определено време или завинаги по преценка на ръководството.


 V. Правила за ползване на библиотеката

Чл. 10.  Читатели в нетрезво състояние, с агресивно поведение,  с неприлично и нехигиенично облекло не се допускат да ползват библиотеката.

Чл. 11.  При ползване  на ежедневници и периодични издания , читателят се регистрира и  в тетрадката за посещения.
 Чл. 12.  При промяна на данните в личната карта или статуса (ученик – студент; работещ - пенсионер), читателят е длъжен да уведоми библиотекаря.

 Чл. 13.  Обслужване на читатели. 

    /1/  Читателят може да заеме до 5  книги и по един екземпляр от заглавие.

    /2/  Читателят сам вписва заетите библ. документи в читателския си картон, като се подписва срещу всеки зает библ. документ.
    /3/ Библиотекарят  вписва заетите за дома книги в електронния картон.
    /4/ Срокът за заемане на библиотечни документи е 20 дни. 

През този период читателат може да заема други книги,но максималният брой заглавия на един читателски картон не може да надвишава 5.
    /5/ Срокът за заемане на книги за дома може да бъде продължен до 2 пъти само при условие, че книгите в момента не се търсят от читатели.

   /6/ Обслужването с библиотечни документи се преустановява 15 /петнадесет/ минути преди края на работното време.

Чл. 15.  Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съобразно разпоредбите на чл. 39. ал. 1. на Наредбата за запазване на библиотечните фондове:

     /1/  Справочни издания.

     /2/  Ежедневници и периодичен печат.

     /3/  Редки и ценни библиотечни документи.

     /4/  По изключение и по преценка на библиотекаря,  библиотечни документи в единични екземпляри и скъпо струващи учебници могат да се заемат  срещу депозит не по-малък от 15 лв.
     /5/  Не се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само по преценка на библиотекаря и след предоставяне на документ за самоличност за времето,  през което библиотечния документ е извън сградата на библиотеката.

Чл. 16.  Ползване на Интернет в библиотеката:

        /1/  Ползването на Интернет е безплатно в рамките на 1 час.

        /2/  Интернет в библиотеката се ползва с информационна и образователна цел.

        /3/  Не може да се ползва : Downloads – теглене на филми,  порно сайтове и др.

 Чл. 17.  Деца под 12 години ползуват интернет с писменото съгласие на родителите.

 

27.06.2011 г.                 Председател  на НЧ"Николай Хайтов 1936" проф. Искра    Арсенова

                                                             

  

 дизайн и програмиране: УебДизайн